Fotowoltaika w budynku na zgłoszenie

Rosnące ceny energii elektrycznej i możliwość kryzysu energetycznego sprawiły, że coraz więcej ludzi, jest chętnych na montaż fotowoltaiki. Jednak jeszcze do niedawna ludzie decydowali się na montowanie paneli o mniejszej mocy, które pokrywały minimalne zapotrzebowanie na pra, tak teraz coraz więcej osób decyduje się na wersję o większych mocach. Czy fotowoltaika w budynku wymaga zgłoszenia i zezwolenia? Które z nich mu podlegają? W tym artykule odpowiadamy na te pytania.

Czy montaż fotowoltaiki wymaga pozwolenia na budowę?

Osoby, które są zainteresowane montażem fotowoltaiki w województwie śląskim i nie tylko, bardzo często zastanawiają się nad formalnościami, które należy dopełnić, aby móc czerpać z korzyści paneli PV. Jak się okazuje, nie wszystkie przypadki montażu wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Część z nich wymaga wyłącznie zgłoszenia przyłączenia do sieci elektrycznej. Warto podkreślić, że podział fotowoltaiki jest określany na podstawie jej mocy, a podzielony jest on na dwie grupy:

 • Fotowoltaika o mocy powyżej 50 kW;
 • Fotowoltaika o mocy poniżej 50 kW.

 

Obowiązujące przepisy prawa w naszym kraju określają, że to właśnie moc instalacji fotowoltaicznej będzie wpływała na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę lub jej montaż.

Fotowoltaika na zgłoszenie – instalację o mocy poniżej 50 kW

W przypadku posiadania fotowoltaiki o mocy poniżej 50 kW, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, stajemy się użytkownikami mikroinstalacji fotowoltaicznej. Co za tym idzie – na tego rodzaju instalację nie potrzebujemy pozwolenia na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie o przyłączeniu do sieci energetycznej. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki. Zgoda na montaż instalacji fotowoltaicznej, którą zakupimy na www.esoleo.pl, o tej mocy będzie niezbędna, gdy:

 • przewidywana wysokość instalacji fotowoltaicznej, która zostanie zamontowana na dachu w miejscu inwestycji, przekracza 3 metry,
 • planowany jest montaż fotowoltaiki na budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków,
 • przed montażem instalacji PV niezbędne do wykonania są prace polegające na przebudowie obiektu, na którym ma zostać zainstalowana fotowoltaika.

Fotowoltaika na zgłoszenie – instalację o mocy powyżej 50 kW

W sytuacji, gdy nasza instalacja PV przekracza pułap 50 kW, bez względu miejsca jego montażu, to inwestor będzie zobowiązany o wystąpienie o pozwolenie na budowę. Aby złożyć taki wniosek, należy wybrać się do starosty właściwy ze względu na lokalizacje planowanej inwestycji, a w dalszej kolejności będzie to wojewoda. Inwestor będzie zmuszony do przygotowania szeregu dokumentów, a ich rodzaj i zakres zależą od miejsca montażu fotowoltaiki. Jeśli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wniosek o montaż instalacji PV o mocy powyżej 50 kW powinien być złożony w okresie ważności wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poza tym zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa Budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę należy między innymi dołączyć:

 • „projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Kogo dotyczy podłączenie mikroinstalacji PV w trybie zgłoszenia?

Obowiązek zgłoszenia fotowoltaiki obejmuje osoby, które używają wytworzony prąd na własne potrzeby. Jednak warto pamiętać, że wymóg ten dotyczy inwestorów, którzy planują podłączenie do swojej wewnętrznej instalacji elektrycznej fotowoltaiki o mocy do 50 kW. Moc zainstalowanej instalacji PV nie może przekraczać mocy przyłączeniowej, która została określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej zawartej z danym zakładem energetycznym.

W przypadku, gdy inwestor nie spełnia powyższych warunków, powinien wówczas złożyć specjalny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Dopiero po ich uzyskaniu i wypełnieniu możliwe jest użytkowanie fotowoltaiki.

Fotowoltaika w budynku na zgłoszenie – wymagane dokumenty

W spełnieniu wymogów może pomóc wyspecjalizowana i doświadczona ekipa montażowa, która do budowy instalacji PV wybierze sprawdzone komponenty instalacji.

Po zakończeniu prac pozostanie do wykonania jedynie kwestia zgłoszenia przyłączenia fotowoltaiki do sieci energetycznej.

W ramach zgłoszenia należy:

 • złożyć pełnomocnictwo;
 • podać dane zgłaszającego przyłączenie instalacji PV;
 • wskazać dokładne miejsce inwestycji,
 • złożyć oświadczenie instalatora poświadczające między innymi, że instalacja PV została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 • określić moc przyłączeniową;
 • wskazać parametry techniczne urządzeń użytych do montażu fotowoltaiki,
 • przedstawić schemat instalacji elektrycznej prezentujący sposób podłączenia fotowoltaiki do sieci,
 • udostępnić certyfikat sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG;
 • udostępnić umowę na zakup prądu;
 • dołączyć uzupełniony tak zwany druk MZ (czyli zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej) wskazując, czy dotyczy on nowej instalacji PV, czy też aktualizacji danych;
 • podać dodatkowe dane, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie instalacji PV.

 

Zgłoszenie przyłączenia instalacji PV do sieci energetycznej można wykonać drogą elektroniczną przez stronę wybranego operatora sieci dystrybucyjnej, a także drogą tradycyjną.

Redakcja DKHome