• REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DKHOME

   

  Sklep DKHOME zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   

  Właścicielem sklepu oraz Sprzedającym jest firma: "DK HOME Daniel Chajęcki Karolina Skierkowska" Spółka Jawna z siedzibą w Pułtusku, ul. Pana Tadeusza nr 5 lok. 1, 06 - 100 Pułtusk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000469428, NIP: 5681616525, REGON: 146772815.

  Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 515 156 718 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient),pod adresem e-mailowy: biuro@dkhome.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Pana Tadeusza nr 5 lok. 1, 06 - 100 Pułtusk.

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, uiszczania ceny sprzedaży, dostarczania zamówionych produktów oraz uprawnienia Zamawiającego związane z anulowaniem zamówienia, odstąpieniem od umowy oraz składaniem reklamacji.

  2. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

  3. Dla korzystania ze Sklepu, to jest przeglądania asortymentu oraz do składania zamówień konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta e-mail. 

  4. Sklep zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

  6. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   

  REJESTRACJA

  1. W celu rejestracji w Sklepie wypełnić należy "Formularz rejestracyjny", podając adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło, jak również zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia Klienta.

  2. Rejestracja w Sklepie ma charakter nieodpłatny.

  3. Dane podane podczas Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

  4. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia.

  4. Za działania związane z posługiwaniem się adresem e-mail oraz hasłem, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym jest Klient, z zastrzeżeniem, iż hasło stanowi informację poufną, przeznaczoną do wyłącznej wiadomości Klienta i którą Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy.

   

  ZASADY KORZYSTANIA ZA SKLEPU DKHOME

   

  1. Logowanie do Sklepu następuje poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy Rejestracji konta.

  2. Zamówienia w Sklepie składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia następuje od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

  3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się do Sklepu, dodanie do "koszyka" wybranego produktu, podanie numeru telefonu i adresu dostawy oraz potwierdzenie zamówienia.

  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie drogą e-mailową, na adres podany na koncie Klienta, informację o przyjęciu zamówienia, która to informacja zawiera zestawienie wybranych przez Klienta produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, sposób płatności, sposób wysyłki).

  5. W przypadku nieotrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji o przyjęciu zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną.

   

  INFORMACJE O PRODUKTACH

  1. Wszystkie produkty dostępne w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

  2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które Zamawiający również będzie zobowiązany uiścić.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki ujęte zostały w zakładce "Koszty wysyłki"

  4. Bez względu na zamówioną ilość produktów opłata za przesyłkę pobierana jest tylko raz.

  4. Towary objęte promocją mogą zostać zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I FORMY PŁATNOŚCI

  1. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.

  2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - natychmiast po złożeniu zamówienia;

  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto - po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sklepu;

  c) w przypadku zamówień płatnych paypal lub transferuj- w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.

  3. W przypadku składania zamówień, w których jako adres dostawy podano adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jedyną akceptowaną przez Sprzedającego formą płatności jest płatność paypa, transferujl oraz przelewem na konto.

  4. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

  5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas niezbędny dla dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany przez Klienta adres. Sprzedający wyda rzecz Klientowi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Przedmioty zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli produkt ma zostać przesłany Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego w chwili wydania jej kupującemu.

  6. W dniu wysyłki produktu Klient informowany jest o powyższym fakcie drogą e-mailową, na podany na koncie Klienta adres e-mail.

  7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzdającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

  8. Dla każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z  fakturą VAT.

  9. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

   

  ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA

  1. Klient uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia drogą e-mailową pod adresem biuro@dkhome.pl .  Anulowanie zamówienia nastąpić może do momentu nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży nastąpi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  2. Zmiana zamówienia następuje poprzez anulowanie złożonego zamówienia i złożenie kolejnego zamówienia.

   

  WARUNKI REKLAMACJI

  1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową.

  2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej .

  3. Klient ma prawo wykonania uprawnień z tytułu rękojmi w terminie 2 lat od dnia wydania mu produktu.

  4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć produkt będący przedmiotem reklamacji, na koszt Sprzedającego, na wskazany przez Sprzedającego adres. Jeśli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania byłoby to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedającemu produkt, w miejscu, w którym on się znajduje.

  5. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta. Rozpoznając reklamację Sprzedający informuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

  6. W przypadku rozpoznania reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo wadę usunie, co nie ma wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.

   

  INFORMACJE O GWARANCJI

  Sprzedający nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

   

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY


  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu 30-dniowego rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w posiadanie produktu weszła wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik.

  3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, podstępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.

  5. Aby termin odstąpienia od umowy był zachowany Klient musi wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwracam Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający nie ma jednak obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, które Klient poniósł, gdyż wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób ich dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

  7. Zwrot płatności Klientowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin powyższy zostanie zachowany jeśli Klient odeśle produkt przed upływem 30 dni. 

  10. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystanie z niej w sposób wykraczający ponad to, co konieczne dla stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

  12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sprzedawcą.
  13. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą.
  14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

  2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Przechowywane przez sklep dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień.

  3. Wszelkie spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania, pod warunkiem, iż Sprzedający wyrazi na to zgodę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Warszawie. Informacje w przedmiocie do trybu i procedur mediacyjnych uzyskać można na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Klient skorzystać może również z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 grudnia 2014 r.

   


 • Banery

  Banery

PayPal