Regulamin Sklepu Internetowego
dkhome.pl

 

Sklep Internetowy dkhome.pl jest prowadzony przez:

DK HOME – spółka pod firmą „DK HOME Daniel Chajęcki Karolina Skierkowska” Spółka Jawna z siedzibą w Pułtusku (06-100), ul. Pana Tadeusza 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000469428, NIP: 5681616525, REGON: 14677281500000

SŁOWNICZEK:

Centrum Wsparcia Klienta - biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego dkhome.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://dkhome.pl/content/8-kontakt

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego karnsize24.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego dkhome.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany pod adresem zarejestrowania spółki, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym dkhome.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego dkhome.pl

Sklep Internetowy dkhome.pl– prowadzony przez DK HOME, dostępny pod domeną internetową dkhome.pl.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym dkhome.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:

a)    Zasady rejestracji w Sklepie Internetowym dkhome.pl

b)    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dkhome.pl

c)    warunki składania zamówień na produkty oferowane przez DK HOME i dostępne w Sklepie Internetowym dkhome.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów

d)    uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy

e)    zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego dkhome.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym dkhome.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego dkhome.pl (w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego dkhome.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego dkhome.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego dkhome.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego dkhome.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego dkhome.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:

a)    PayU – usługi te świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem : https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

b)    PayPal – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449,zgodnie z regulaminami dostępnymi pod adresem : https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym dkhome.pl  umożliwia Klientowi:

a)    wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy

b)    składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych

c)    tworzenie listy zakupów

d)    przeglądanie historii zamówień

e)    zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera

f)     korzystanie z kodów rabatowych

g)    dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze

h)    korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym dkhome.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, DK HOME, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym dkhome.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z DK HOME umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym dkhome.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym dkhome.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego dkhome.pl należy skontaktować się e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z DK HOME o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta
 7. DK HOME jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. DK HOME jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

a)    naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego dkhome.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego

b)    inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu

c)    powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.

d)    uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez DK HOME zgodnie z treścią zamówienia

 1. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym dkhome.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez DK HOME. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, DK HOME zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dkhome.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego dkhome.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym dkhome.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a)    oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym dkhome.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób.

b)    oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.

c)    zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym dkhome.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez DK HOME z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej

 1. DK HOME jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym dkhome.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym dkhome.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, DK HOME nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.
 2. DK HOME informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa DK HOME lub naruszającego prawa osób trzecich.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy dkhome.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. DK HOME nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego dkhome.pl
 4. DK HOME, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym dkhome.pl. DK HOME niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym dkhome.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym DK HOME za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego dkhome.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.
 5. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 3 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez DK HOME z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego DK HOME bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym dkhome.pl DK HOME jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej DK HOME, Sklepu Internetowego dkhome.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym dkhome.pl. Udzielona DK HOME licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie DK HOME jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia DK HOME powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym dkhome.pl)
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicyloginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym dkhome.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym dkhome.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego dkhome.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego dkhome.pl

a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych

b)    nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. DK HOME zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. DK HOME może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego karnsize24.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

a)    zalogować się do Sklepu Internetowego dkhome.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b)    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)

c)    wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu)

d)    wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru

e)    wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia

f)     wybrać formę płatnośc

g)    kliknąć przycisk „POTWIERDZ ZAKUP

 1. DK HOME nie prowadzi w Sklepie Internetowym dkhome.pl sprzedaży hurtowej. DK HOME uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym dkhome.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z DK HOME za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i DK HOME warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie DK HOME oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli DK HOME niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez DK HOME zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem DK HOME o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a DK HOME do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. DK HOME ma 7 dni roboczych na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez DK HOME otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym DK HOME nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a DK HOME nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu
 4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców DK HOME, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, DK HOME poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez DK HOME
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, DK HOME może zaproponować Klientowi:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta DK HOME będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,

b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym DK HOME będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)

 1. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie DK HOME), DK HOME dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez DK HOME.  Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 niniejszego regulaminu
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, DK HOME jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że DK HOME jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 i ust. 8 - 9 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), DK HOME zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszego regulaminu.
 4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, DK HOME w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez DK HOME i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe

§6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy zamówienie zostanie oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, za wyjątkiem produktów wykonanych na indywidualne zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszego regulaminu
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego dkhome.pl w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym dkhome.pl mogą być opłacone:

a)    z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówieni – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych

b)    przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych

 1. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 2. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia
 3. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry
 4. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 5. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez DK HOME.
 6. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane wyłącznie gotówką
 7. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez DK HOME pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 niniejszego regulaminu)
 8. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym dkhome.pl
 9. DK HOME zastrzega możliwość realizacji zamówień na kwotę ponad 1 500 ( tysiąc pięćset ) złotych wyłącznie po przedpłacie.
 10. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego dkhome.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym dkhome.pl
 11. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe

§8. Realizacja zamówień

 

 1. DK HOME zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego dkhome.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczanyza pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji DK HOME może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – DK HOME wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne

§9. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. DK HOME jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. DK HOME jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. DK HOME odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego
 2. DK HOME w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania

a)    Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez DK HOME, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do DK HOME i opisem reklamacji  należy odesłać na adres Magazynu 

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – DK HOME niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny DK HOME zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność DK HOME z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku DK HOME wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. DK HOME może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność DK HOME z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność DK HOME za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił DK HOME za nabycie danego produktu

§10. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez DK HOME mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). DK HOME nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a DK HOME może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do DK HOME

b)    korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a)    kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta

b)    samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego DK HOME (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta)

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym dkhome.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a)    dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować DK HOME o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w e-mailu potwierdzającym otrzymanie oferty. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu DK HOME produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. DK HOME zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu
 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DK HOME, DK HOME  nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania
 4. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt DK HOME, niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia
 5. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, DK HOME informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym DK HOME nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

§12. Zwrot należności Klientom

 1. DK HOME dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją

b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za firmy kurierskiej

c)    uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny

d)    nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, DK HOME zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże DK HOME może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem
 2. DK HOME dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez DK HME na:

a)    rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej

- przy odbiorze u kuriera

b)    rachunek Klienta na konto PayPal z którego była dokonana opłata

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DK HOME nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez DK HOME należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania DK HOME numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle DK HOME takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DK HOME nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez DK HOME należytej staranności prawidłową realizację płatności

§13. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego DK HOME  mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a)    promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu

b)    promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze

c)    pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji

d)    zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich

 1. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia
 2. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie
 5. Promocje w Sklepie Internetowym dkhome.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów

§14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym dkhome.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym dkhome.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dkhome.pl), przetwarzane są przez „DK HOME Daniel Chajęcki Karolina Skierkowska” Spółka Jawna z siedzibą w Pułtusku (06-100), ul. Pana Tadeusza 5/1 (administrator danych)
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez DK HOME, które wymagają podania danych osobowych. DK HOME przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym dkhome.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi

§14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego DK HOME oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) DK HOME i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów DK HOME i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”)
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta

§14. Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego dkhome.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do DK HOME:

a)    pisemnie na adres siedziby DK HOME (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy)

b)    za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@dkhome.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy)

 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania
 2. DK HOME rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 9 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne

§15. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, DK HOME nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a DK HOME, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a DK HOME, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby DK HOME
 4. DK HOME dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego dkhome.pl były na najwyższym poziomie, jednakże DK HOME nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego dkhome.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego dkhome.pl. DK HOME dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego dkhome.pl było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego dkhome.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów Prawa
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy dkhome.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy karnsize24.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego dkhome.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Językiem umów zawieranych z DK HOME jest język polski
 10. DK HOME zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

a)    konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem

b)    konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych

c)    rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego dkhome.pl

d)    zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną

e)    konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie

f)     zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie

g)    przeciwdziałanie nadużyciom

h)    poprawa obsługi Klientów

i)      zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dkhome.pl

 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym dkhome.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin DK HOME poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym dkhome.pl
 2. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym dkhome.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej
 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Banery

  Banery

PayPal